අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News Bulletin

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: » Watch the latest from Ada Derana: අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: » Ada Derana සිංහල WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: TELEGRAM: » Ada Derana English WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Ada Derana தமிழ் WEB: FACEBOOK: TWITTER:… Continue reading අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News Bulletin

Congress Was Confused by the Internet During Hearing With Google CEO | NowThis

Congress having no idea how the internet works, part II. » Subscribe to NowThis: Google CEO Sundar Pichai was brought in for a hearing with members of Congress about political bias in search results. But as the hearing went on, Congress members including Rep. Ted Poe, Rep. Lamar Smith, Rep. Zoe Lofgren, Rep. Steve King,… Continue reading Congress Was Confused by the Internet During Hearing With Google CEO | NowThis

The Facebook Papers: What Mark Zuckerberg told Congress vs. what Facebook said internally

The Washington Post has obtained a trove of internal Facebook documents via disclosures made to the Securities and Exchange Commission and provided to Congress in redacted form by Frances Haugen’s legal counsel. The redacted versions were reviewed by a consortium of news organizations. The documents show how Facebook’s own employees were aware of how the… Continue reading The Facebook Papers: What Mark Zuckerberg told Congress vs. what Facebook said internally

US can't defend itself against China, Russia missile technology: Gen. Keane

Fox News senior strategic analyst Gen. Jack Keane stresses urgency in responding to hypersonic missile testing abroad and reacts to some U.S. Navy sailors facing months-long pay delays. #FoxNews Subscribe to Fox News! Watch more Fox News Video: Watch Fox News Channel Live: FOX News Channel (FNC) is a 24-hour all-encompassing news service delivering breaking… Continue reading US can't defend itself against China, Russia missile technology: Gen. Keane

These are the most confusing questions Congress asked Zuckerberg

During Facebook CEO Mark Zuckerberg’s testimony to Congress, not all of the questions lawmakers asked him made sense. #CNN #Business #Facebook CNN Business brings you the latest news about the companies, personalities, and innovations that are driving business forward. Interested in more of CNN Business? Subscribe to our channel: CNN Business on social media: Facebook:… Continue reading These are the most confusing questions Congress asked Zuckerberg

Former President Trump files lawsuit against social media companies

CNBC’s Eamon Javers reports on former President Donald Trump’s class action lawsuit against tech giants Twitter, Facebook and Alphabet.