අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2022.04.25 | Ada Derana Late Night News Bulletin

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2022.04.25 අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය -2022.04.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana10pmnews #news #srilanka #live

Trump Admits Coup, Says He’ll Pardon Jan. 6 Rioters if He Wins in 2024: A Closer Look

Seth takes a closer look at Donald Trump making it clear he’s leading a pro-coup movement intent on dismantling American democracy. Late Night with Seth Meyers is supporting God’s Love We Deliver to help those in need during the COVID-19 pandemic. God’s Love We Deliver is a New York City-based organization that for over 30… Continue reading Trump Admits Coup, Says He’ll Pardon Jan. 6 Rioters if He Wins in 2024: A Closer Look

Matt Gaetz Melts Down at Hearing; Trump Endorses Sarah Palin for Congress: A Closer Look

Seth takes a closer look at Trump endorsing Sarah Palin for a seat in Congress, Matt Gaetz accusing the military of focusing too much on “woke-ism” and Biden proposing a billionaire tax aimed at reining in America’s massive wealth gap. Late Night with Seth Meyers is supporting God’s Love We Deliver to help those in… Continue reading Matt Gaetz Melts Down at Hearing; Trump Endorses Sarah Palin for Congress: A Closer Look

Bombshell Report Ties January 6 Organizers to GOP Congress Members: A Closer Look

Seth takes a closer look at a bombshell new report that alleges GOP members of Congress had planning sessions with organizers that led to the January 6 insurrection. Late Night with Seth Meyers is supporting God’s Love We Deliver to help those in need during the COVID-19 pandemic. God’s Love We Deliver is a New… Continue reading Bombshell Report Ties January 6 Organizers to GOP Congress Members: A Closer Look