අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.24| Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා

» Subscribe to Ada Derana:
» Watch the latest from Ada Derana:

අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න:

» Ada Derana සිංහල
WEB:
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:
TIKTOK:
TELEGRAM:

» Ada Derana English
WEB:
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:
TIKTOK:

» Ada Derana தமிழ்
WEB:
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:
TIKTOK:

» Telegram:

» Viber:

» News Alerts on your mobile:

» Mobile App:
GOOGLE PLAY:
APP STORE:

#adaderana #derananews #adaderananews