අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.26 | Ada Derana Midday Prime News BulletinAda Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.04.26
අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.04.26

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana12pmnews #news #srilanka #live