අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2022.04.25 | Ada Derana Late Night News BulletinAda Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2022.04.25
අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය -2022.04.25

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #derana10pmnews #news #srilanka #live